عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 25/12/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 19/3/1343

نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 4/9/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 18/1/1343

نظر مشورتي کميسيون جزاي عمومي مورخ 3/4/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 22/10/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 8/10/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 4/12/1343

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 27/11/1343

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 12/12/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 17/11/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 28/9/1343

نظر کميسيون جزاي اختصاصي مورخ 25/6/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 31/5/1343

نظر کميسيون حقوقي جزاي عمومي مورخ 16/4/1343

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 11/12/1343

نظر كميسيون آئئين دادرسي كيفري مورخ 11/2/1343:

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 18/1/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 22/11/1343

نظر کميسيون جزاي اختصاصي مورخ 13/10/1343

نظر کميسيون جزاي اختصاصي مورخ 18/5/1343

نظر کميسيون جزاي اختصاصي مورخ 2/8/1343

نظر کميسيون جزاي اختصاصي مورخ 8/10/1343

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 31/5/1343

هر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 30/1/1343

نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 6/2/1343

نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 22/1/1343

نظر اداره حقوقي مورخ 8/10/1343

نظر کميسيون حقوق جزاي عمومي مورخ 13/3/1343

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 2/8/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 28/7/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 3/9/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 1/10/1343

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 24/2/1343

نظر اکثريت کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 10/3/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 24/6/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 21/11/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 16/8/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 22/10/1343

نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 17/8/1343

نظر کميسيون جزاي اختصاصي مورخ 4/9/1343

نظر کميسيون جزاي خصوصي مورخ 3/4/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 26/8/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 1/3/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 21/4/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 5/2/1343

نظر کميسيون جزاي عمومي سال 1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 8/9/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 28/2/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 4/12/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 31/4/1343

نظر مشورتي کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 14/6/1343

نظر کميسيون جزاي اختصاصي مورخ 6/5/1343

نظر کميسيون مشورتي جزاي عمومي مورخ 22/10/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 24/5/1343

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 25/11/1343

نظر اکثريت کميسيون جزاي عمومي سال 1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 31/6/1343

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 28/7/1343

نظر کميسيون جزاي اختصاصي مورخ 8/10/1343

نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 25/9/1343

نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 23/4/1343

نظر کميسيون مشورتي جزاي عمومي مورخ 15/6/1343

نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 24/1/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 19/1/1343

نظر کميسيون مشورتي جزاي عمومي مورخ 21/7/1343

نظر اکثريت کميسيون جزاي عمومي سال 1343

نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 10/11/1343

نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 23/8/1343

نظر کميسيون جزاي عمومي مورخ 8/6/1343

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 3/9/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 22/12/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 28/9/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 10/6/1343

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 22/10/1343

نظريّه بدون شماره ـ 15/10/1343 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه (مندرج در شماره 23 هفته دادگستري):

حفر چاه نيمه عميق در ملك غير

نظريّه 254 ـ 3/43 ـ 2/10/1343 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

نظريّه بدون شماره ـ 27/3/1343 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريّه ب. ش ـ 12/2/1343 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريّه بدون شماره ـ 27/3/1343 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريّه بدون شماره ـ 22/6/1343 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه (مندرج در شماره 18 هفته دادگستري صفحه 272):

موردي كه با وجود وصي نصب قيم براي صغير لازم است

‏ نظريّه ـ 23/10/1343 اداره‏ كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريّه بدون شماره ـ 25/7/1343 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

تاريخ بهاي تركه از نظر معافيت از انتشار آگهي

اعتراض برگواهي انحصار وراثت خارج از مهلت مقرر

هزينه اعتراض بر درخواست تصديق انحصار وراثت

تابعيت زن ايراني كه با مرد خارجي ازدواج كرده ، برگشت به تابعيت ايراني

تحصيل تابعيت، شرط اقامت قبل از هجده سالگي براي كسيكه از پدر خارجي تولد يافته

دعاوي عليه نمايندگان سياسي خارجي مقيم در ايران

اعطاي نيابت قضائي به دادگاههاي بيگانه

اجراي احكام محاكم خارجي در ايران

اقامه دعوي عليه شهرداري مبني بر الزام به صدور پروانه احداث ساختمان

ابلاغ قرارهاي اعدادي وسيله درج آگهي در مطبوعات

انتشار حكم وسيله درج در مطبوعات، لزوم انتشار حكم راجع به ثبت علائم تجاري در مطبوعات

ايرادات، اثبات درستي ايراد به عهده چه كسي است

بازداشت حق كسب و پيشه در مقام اجراي قرار تأمين خواسته

توقيف حقوق و دستمزد در مقام اجراي قرار تأمين خواسته

تأمين خسارت احتمالي وسيله ضمانت نامه

ابلاغ قانوني قرار تأمين خواسته

استرداد وجه سپرده بابت خسارت احتمالي

نوع و ميزان تأمين براي توقيف عمليات اجرائي

تبادل لوايح در جلب ثالث

تعيين تكليف پرونده هاي متوقف و بلا اقدام در دادگاههاي مدني

مطالبه اسناد و مدارك از بانكها

انكار و ترديد نسبت به سند منتسب به مورث، جريمه ترديد نسبت به سند منتسب به مورث

اتيان سوگند از طرف گواهان و مسجلين

اجراي قرار معاينه محل و تحقيق محلي در دادگاه استان

اخلال نظم در اجراي قرار معاينه محل و تحقيق محلي

اجراي قرار تحقيق و معاينه محل در خارج از حوزه قضايي

عدم حضور كارشناس در جلسه

پژوهشخواهي وسيله تلگراف

پژوهشخواهي از قرار امتناع از رسيدگي و قرار رد دعوي، طرح دعوي مجدد پس از قطعيت قرار امتناع از رسيدگي و قرار رد دعوي

تكليف موعد پژوهشخواهي در صورت از ميان رفتن پرونده بدوي

اجراي حكم پژوهشي، اجراي حكم بدوي در صورت رد دادخواست پژوهشي

تكليف دعوي پس از بطلان رأي داور، تعيين داور جديد پس از بطلان رأي داور

هزينه دادرسي در مورديكه خواسته متعدد است

مطالبه هزينه دادرسي از دولت، مطالبه عشريه اجرا از دولت

هزينه دادرسي در دعاوي ادارات دولتي، هزينه دادرسي در دعاوي اوقافي

هزينه حكم در مورديكه بهاي خواسته معين نيست

هزينه ابلاغ اظهارنامه هاي دولتي

مرجع صدور قرار رد دادخواست اصلي در مورديكه اعسار از هزينه دادرسي رد ميشود

خسارت تأخير تأديه، دعاوي سفته و برات

صلاحيت رسيدگي داديار بدعوي تصرف عدواني با وجود حضور دادستان

طرز رفع مزاحمتي كه بصورت احداث ديوار است، تمبر شكوائيه تصرف عدواني و رفع مزاحمت، تمبر مالياتي وكيل در دعوي تصرف عدواني ورفع مزاحمت

قطعيت نظر داديار تصرف عدواني از حيث رسيدگي بامر در دادسرا، ممنوع المداخله بودن دادستان در نظرات نهايي داديار تصرف عدواني

تجديد نظر در دستور رفع مزاحمت در دادسرا

شكايت تصرف عدواني پس از صدور دستور رفع مزاحمت، شكايت رفع مزاحمت عليه محكوم له دعوي تصرف عدواني

پژوهشخواهي نسبت به حكمي كه بر حسب قانون قطعي است

فساد اموال توقيف شده نزد مأمورين انتظامي

تقويم مجدد مال غيرمنقول كه هنگام تامين خواسته تقويم گرديده

حق اجرا در مورد اجراي حكم شوراي عالي حل اختلاف كارگر و كارفرما

حق اجرا به مجموع مبالغي كه وسيله اجرا وصول ميشود تعلق ميگيرد

نظريّه بدون شماره ـ 29/1/1343 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

استرداد تمبر مالياتي اضافي وكالت نامه در صورت غيابي بودن رسيدگي و حكم

نظريه بدون شماره ـ 6/10/1343 اداره كل حقوقي قوه ‏قضائيه

آيا ورقه نكاحيه تنظم شده در خارج ، در كنسولگري ايران، سند رسمي لازم الاجرا است؟

صلاحيت دادرس علي البدل دادگاه بخش بعنوان جانشين بازپرس با حضور امين صلح

نظريه بدون شماره ـ 27/3/1343 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه: چون بر طبق نامه سرپرستي ادارات تصفيه امور ورشكستگي حكم توقف شركت بازرگاني و ساختماني ... [...ادامه]

قانون راجع به تغيير و تعويض شغل سيم‌بانان و پيكهاي پست

قانون اجازه تحصيل در مدارس غيرشبانه روزي براي محصليني كه به موجب قانون مصوب خرداد ماه 1339 به خارج ‌عزيمت كرده‌اند

قانون راجع به برقراري مستمري درباره وراث افزارمنداني كه در حين خدمت فوت نموده‌اند

قانون راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده اضافه كار به مأمورين فني وزارت راه

قانون سپاه بهداشت

قانون راجع به شركت بانوان در انتخابات

قانون مربوط به اصلاح قانون گذرنامه

قانون راجع به پذيرفتن فارغ‌التحصيلان ديپلمه داوطلب خدمت در ارتش و سپاه دانش

قانون راجع به واگذاري سه‌هزار متر زمين از طرف شهرداري سمنان به سازمان اطلاعات و امنيت كشور

قانون راجع به اهدا مجسمه سفالي به آقاي لرد بويد

قانون راجع به استخدام قضات و شرايط كارآموزي

قانون خريد يك دستگاه حبيب وانت براي دانشكده فني

قانون به برقراري ماهيانه ده‌هزار ريال مستمري درباره فرزند و مادر مرحوم مهندس ملك عابدي

قانون مربوط به خريد و تعمير قطعات يدكي هواپيماهاي نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي بدون مقررات مناقصه

قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

قانون راجع به اجازه پرداخت يكصد هزار دلار سهميه تعهد شده دولت ايران در برنامه جهاني تغذيه وابسته به سازمان‌خواربار و كشاورزي ملل متحد

قانون راجع به نظارت در نقشه‌هاي اسكلت و پوشش سقف‌ بناي ايستگاه مسافري مشهد و تبريز توسط مؤسسه‌سكوريتاس

قانون راجع به واگذاري تجديد ساختمان اسكله گمرك آبادان به شركت ملي نفت

قانون مربوط به تهيه چوب تونلي به وسيله سازمان جنگلباني ايران جهت تأمين مصارف فوري و ضروري معادن متعلق به‌دولت

قانون راجع به اجازه خريد وسايل موتوري ژاندارمري كل كشور

قانون مربوط به تكميل كادر خلباني نيروي هوايي از افسران فارغ‌التحصيل دانشكده افسري شهرباني

قانون مربوط به اجازه خرج مبلغ هفده ميليون ريال از محل فروش وسايل دفع آفات نباتي براي هزينه‌هاي جاري و‌تعهدات دفع آفات نباتي

قانون راجع به تمديد مدت پرداخت وام پنجاه ميليون مارك از بانك كرديت آنشتالت

قانون راجع به اجازه تأسيس كارخانه تهيه و ساخت سموم مربوط به دفع آفات نباتي

قانون مربوط به پرداخت حقوق تا پايان مهر ماه 1341 كاركنان سازمان منحله مسكن

قانون مربوط به اجازه اجراء آيين‌نامه قانون اصلاحات ارضي پس از تصويب كميسيون مشترك مجلسين.

قانون راجع به تغيير سررسيد قسط اول بهاي زمين‌هايي كه در اجراي قانون اصلاحات ارضي به زارعين دهات زلزله زده ‌شهريور 1341 فروخته شده

قانون الغاء اجازه تأسيس مدرسه

قانون مربوط به معافيت از شرط سن بازنشستگي عده‌اي از كارمندان ثبت كل

قانون مربوط به گماردن بيست و پنج نفر آتش نشان در اداره كل هواپيمايي كشوري

قانون راجع به آيين‌نامه احداث خطوط صنعتي و تجاري

قانون راجع به الحاق دولت ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال

قانون تسهيل وصول مالياتها

‌قانون مربوط به فارغ‌التحصيلان دانشسراي عالي

قانون مربوط به صرف نظر كردن بقاياي حق علفچر سال 40 و حق علفچر بهاره قسمتي از مراتع دولتي

قانون مربوط به اخراج افسران و كارمندان فراري ارتش

قانون راجع به بخشودگي مستأجرين سابق شيلات رودخانه‌ها از زيان دير كرد مال‌الاجاره

قانون مربوط به اصلاح ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

قانون مربوط به فارغ‌التحصيلان آموزشگاه تكنيسين نيروي هوايي شاهنشاهي

قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور

قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور

قانون مربوط به اعطاي درجات موقت به افسران نيروهاي هوايي و دريايي ارتش

قانون راجع به ترخيص لوازم ساختماني هتل هيلتون با معافيت گمركي

قانون راجع به ترخيص مايحتاج كاركنان مؤسسه كاره (Care) با معافيت گمركي

‌قانون واگذاري زمين به بنياد پهلوي براي تأسيسات هتل هيلتون

‌قانون مربوط به انجام سفارشات آزمايشگاهي شركتهاي پيمانكاري و مؤسسات راهسازي و ساختماني

قانون راجع به اضافه كردن چند تبصره به مواد قانون سهيم كردن كارگران

‌قانون مربوط به پذيرفتن درجه‌داران وظيفه ديپلمه داوطلب خدمت در كادر ثابت نيروهاي مسلح شاهنشاهي

قانون مربوط به معافيت سربازان دانش‌آموز آموزشگاههاي رانندگي ارتش از پرداخت يكصد ريال بهاي گواهينامه و‌پنجاه ريال تمبر مالياتي

قانون مربوط به معافيت گمركي ماشين‌آلات دانشگاه تهران

قانون مربوط به اخذ عوارض از مسافريني كه به وسيله راه‌آهن مشهد مسافرت مي‌كنند

لايحه قانوني مربوط به گروه صلح

قانون راجع به اتمام كارخانه گاز استيلن واقع در خورزنگي بندر شاهپور

قانون كمك به توسعه صدور بعضي از اقلام كالاهاي صادراتي

قانون واگذاري حقوق ارتفاقي خالصه در بازار قپانكندي مياندوآب به شير و خورشيد سرخ ايران

قانون مربوط به اهداء اشياء عتيقه به شخصيتهاي ممتاز خارجي

قانون مربوط به قبول قطعنامه 4 اكتبر 1961 پنجمين اجلاسيه مجمع عمومي مؤسسه بين‌المللي نيروي اتمي

قانون مربوط به بخشودگي آقاي غلامحسين شريفيان از پرداخت خسارت دير كرد بدهي شركت روستايي سابق

قانون مربوط به انتقال ملكيت دو باب خانه و باغچه ضبطي از متجاسرين به شهرباني تبريز

قانون مربوط به اصلاح ماده 66 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

قانون مربوط به حق باربري كالاي صادراتي

قانون راجع به اصلاح ماده به اصلاح ماده 9 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب 14 خرداد ماه 1339 كميسيون مشترك‌دارايي مجلسين

قانون مربوط به صدور اجازه تهيه ذغال و هيزم بدون رعايت مقررات بند 1 تبصره ماده چهار قانون جنگلها و مراتع كشور

قانون مربوط به اجازه خريد 53 دستگاه اتومبيل و واگذاري جهت ارتش شاهنشاهي

قانون مربوط به خريد (‌كامل بك) (Camel back) از شركت بي.‌اف.‌گودريچ ايران

قانون مربوط به لوله‌كشي آب از ميرجاوه تا ايستگاه مرزي پاكستان و واگذاري حمل و نصب آن به شركت ايرانيت

قانون تفريغ بودجه سالهاي 1338 و1339 و1340 مجلس شورا ملي

‌قانون اصلاح بودجه سال 1342 كل كشور

قانون راجع به معافيت حقوق گمركي يك دستگاه ماشين تروكاژ هنرهاي زيبا

قانون مربوط به شناورهاي موتوري

اصلاح قانون مربوط به فارغ‌التحصيلان دانشسراي عالي در قانون مربوط به فارغ‌التحصيلان دانشسراي عالي كه در تاريخ 11خرداد 43 به [...ادامه]

قانون مربوط به خريد وسايط نقليه راهداري و راهسازي از محل فروش بشكه‌هاي خالي قير

قانون مربوط به مصرف درآمد خانه‌هاي سازماني پادگانهاي ارتش شاهنشاهي

قانون مربوط به تعميم قانون تبديل درجه‌داران فني نيروي هوايي نسبت به ناو استوار يكم‌هاي رسته‌هاي مخصوص نيروي‌دريايي

قانون راجع به پرداخت فوق‌العاده روزانه به فارغ‌التحصيلهاي باستان‌شناسي

قانون مربوط به معافيت گمركي وسايل شخصي افسران و جه‌داران نيروي هوايي پادشاهي انگلستان و خانواده آنها كه ‌به موجب موافقتنامه براي برقراري پاسگاههاي رادار به ايران اعزام‌گرديده‌اند.

قانون مربوط به دريافت وام از بانك كشاورزي به منظور پرداخت بهره سفته‌هاي خريد كارخانه كود شيميايي و هزينه‌هاي‌ضروري بهره‌برداري از كارخانه مذكور

قانون مربوط به استرداد ماليات دريافتي از پيمانكاران تجديد بناي قريه فيض‌آباد

قانون راجع به اجازه تجديد نظر در فصول سوم و چهارم و پنجم اساسنامه شركت ملي نفت مصوب ارديبهشت ماه 1339

قانون مربوط به اهداء يك قطعه زمين به مساحت 6942.60 متر مربع و ساختمان احداثي در آن اهدايي از طرف مجلس‌شوراي ملي به وزارت فرهنگ

قانون مربوط به تبديل نام وزارت كار به وزارت كار و امور اجتماعي

قانون اصلاح قانون دعاوي اشخاص عليه دولت مصوب مرداد 1336

قانون بازنشستگي افسران و همرديف افسران

قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي بلژيك

قانون واگذاري اراضي و عرصه و اعيانيهاي خالصه داخل شهر زابل به شهرداري محل

قانون مربوط به الحاق تبصره دوم به ماده 3 قانون استخدام پرستاران ‌تبصره ذيل به عنوان تبصره2 به ماده 3 قانون استخدام پرستاران مصوب كميسيونهاي مشترك مجلسين اضافه [...ادامه]

قانون مربوط به تجويز عدم رعايت تشريفات مناقصه نسبت به معاملات تا 150 هزار ريال در وزارت جنگ

قانون مربوط به معافيت مشمولين نظام وظيفه مازاد بر احتياج ارتش

قانون راجع به واگذاري 13537.5 متر مربع از اراضي ايستگاه كشاورزي بهبهان به شير و خورشيد سرخ بهبهان و بانك‌ساختماني

قانون راجع به بازرگاني شدن تسليحات ارتش

قانون تمديد قرارداد استخدام دو نفر آلماني در اداره تسليحات ارتش به مدت دو سال ديگر

قانون راجع به اجازه استخدام بيست نفر كمك پرستار ـ آشپز ـ سرايدار انباردار جهت آسايشگاه مسلولين تبريز و‌ساير مؤسسات بهداري آذربايجان شرقي

‌قانون راجع به اصلاح تبصره ماده 3 قانون استخدام پرستار و ماما و كارمند فني مصوب 12/12/1338

قانون مربوط به معافيت وزارت جنگ از محدوديت‌هاي استخدامي سازمان‌هاي كشوري

قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي

قانون مربوط به اراضي اردوگاه نيروي هوايي در بيشه كلا

قانون مربوط به واگذاري اراضي متصرفي راه‌آهن جنوب به سازمان آب و برق خوزستان

قانون مربوط به اجازه پرداخت فوق‌العاده سختي خدمت افسران و كارمندان مأمور خدمت در آسايشگاههاي مسلولين

قانون راجع به ماليات بر اراضي

قانون ترخيص لوازم ستاد بزرگ ارتشتاران با معافيت گمركي

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاي قرارداد وين

قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي

قانون اجازه تحصيل دويست ميليون دلار اعتبار جهت تقويت نيروي دفاعي كشور

قانون مربوط به اضافه شدن دو تبصره به ماده 29 قانون تعرفه گمركي

قانون راجع به حقوق و مزاياي تحصيلداران شهرداريها

قانون مربوط به استخدام شش نفر كارشناس فرانسوي در مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر

‌قانون مربوط به عضويت مديرعامل سازمان برنامه در شوراي پول و اعتبار

قانون راجع به اصلاح موادي از قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

قانون راجع به پرداخت هزينه به كار انداختن تهويه وزارت اقتصاد به شركت شعله خاور

قانون مربوط به واگذاري پانزده‌هزار متر مربع از حد شرقي اراضي باغ كشاورزي شاهي براي تأسيسات بيمارستان و‌درمانگاه سازمان بيمه‌هاي اجتماعي

قانون راجع به ترخيص انبارهاي فلزي گمرك با معافيت گمركي

قانون راجع به اجازه فروش غله خوزستان بدون رعايت تشريفات مزايده

قانون راجع به معافيت موقوفات مرحوم احمد يزدان‌پناه ديلمقاني از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارث

قانون مربوط به اجازه فروش املاك ضبطي متجاسرين آذربايجان و كردستان

قانون راجع به اجازه خريد لوازم مورد نياز چهل نفر خلبان و مكانيسين‌هاي هواپيماهاي سمپاش اتحاد جماهير شوروي‌اعزامي به ايران براي مبارزه با ملخ

قانون مربوط به واگذاري عرصه باغ احداثي آقايان پرويز و همايون داور به طور رايگان به نامبردگان

قانون راجع به خريد 15 دستگاه كاميون كمپرسي براي حفاظت راه‌هاي آسفالته

قانون راجع به استخدام ماشين‌نويس براي وزارت امور خارجه

قانون راجع به اجازه استخدام بيست نفر انباردار و تحويلدار براي وزارت دارايي

قانون واگذاري قريه علي‌آباد ورامين جهت استفاده دامداري ارتش به وزارت جنگ

قانون عضويت مؤسسه استاندارد ايران در سازمان بين‌المللي استانداردها

قانون مربوط به اجازه پرداخت اجرت تعميرآلات هواپيماهاي سمپاش دفع آفات نباتي بدون رعايت تشريفات مناقصه ‌به كمپاني جوناس اركرافت نيويورك (jonas aircraft) «مصوب 18/8/1343»

قانون راجع به ترخيص يازده صندوق كيف دستي اهدايي به بنياد پهلوي بدون حقوق و عوارض گمركي

قانون واگذاري دو دستگاه ماشين آب‌شيرين‌كن اداره كل گمرك به شهرداري بوشهر

لايحه قانوني راجع به فروش زمين مورد تصرف دارايي نجف‌آباد اصفهان به شهرداري محل براي ساختمان كشتارگاه

قانون راجع به بخشودگي خسارت دير كرد بدهي سنواتي زارعين مياندواب بابت اجاره داري املاك و تقسيط اصل بدهي

قانون راجع به واگذاري يدك‌هاي باركش (‌تريلي) وزارت دارايي به گمرك

قانون راجع به ادامه خدمت و استخدام آقاي جينواسپرني تبعه كشور ايتاليا در راه‌آهن دولتي ايران

قانون مربوط به بازنشسته نمودن كارگران ادارات غله و قند و شكر

قانون استخدام 15 نفر كارمند براي وزارت كار و امور اجتماعي

قانون مربوط به معافيت انبارداري لوازم لوله‌كشي زاهدان

قانون اجازه خريد اتومبيل جيپ براي دادگاهها و دادسراها از وجوه حاصل از فروش اتومبيلهاي فرسوده

قانون خودداري از دريافت حق علفچر بهار سال 42 قسمتي از مراتع كشور

قانون معافيت يك بسته اسباب بازي اهدايي از كشور امريكا به كودكان بيمارستان بنگاه نيكوكاري

قانون راجع به استخدام كادر فني از فارغ‌التحصيلان آموزشگاه تيرتاش مازندران

‌قانون تمديد قرارداد استخدام آقاي دكتر گوستاوبوري(Dr Gustow Bory)

قانون راجع به انعقاد قرارداد حمل و نقل پستهاي هوايي بنادر جنوب با باشگاه‌هواپيمايي كل كشور

‌قانون مربوط به واگذاري ساختمان فرهنگ رشت به شهرداري

قانون مربوط به قرارداد همكاريهاي فني در مورد هنرستانهاي تهران تبريز بين ايران و آلمان

قانون تفكيك وزارت فرهنگ

قانون مربوط به اجازه فروش پنجاه‌هكتار از اراضي كرج به سازمان اردوهاي كار

قانون تفريغ بودجه سال 1341 مجلس شوراي ملي

قانون مربوط به ترخيص اشياء تأسيسات حرارت مركزي دو دبستان اهدايي به وزارت فرهنگ

قانون راجع به بودجه سال 1340 كل كشور

قانون مربوط به بيست درصد حق باربري لوازم مؤسسات دولتي و سازمان برنامه و شهرداريها

قانون اجازه خريد اتومبيل جيپ براي دادگاهها و دادسراها از وجوه حاصل از فروش اتومبيلهاي فرسوده

قانون راجع به بازنشسته نمودن كارگران انحصار دخانيات ايران

قانون راجع به طرز استفاده از مازاد وجوه حاصل از اجراي تصويبنامه شماره 930 رت ـ 1341.2.11

قانون تبادل كارمندان فني بين مركز تحقيقات علمي بيماريهاي واگير بيمارستان كلود برنارد (Claude Bernard) دانشكده‌پزشكي پاريس و بخش تحقيقاتي بيماريهاي واگير بيمارستان فيروزآبادي

قانون راجع به بخشودگي خسارات دير كرد بدهي سنواتي زارعين مياندوآب بابت اجاره‌داري املاك و تقسيط اصل بدهي

قانون راجع به اجازه خريد وسائل و مواد اوليه مورد نياز مؤسسات فني و حرفه‌اي تا دويست هزار ريال

قانون اصلاح مواد 23 و 27 و 61 منشور سازمان ملل متحد

قانون بودجه سال 1341 كل كشور

قانون استخدام چهار نفر از دانشجويان دانشكده افسري در سازمان دفاع غير نظامي

لايحه قانوني اصلاح قانون حقوق بازنشستگي «همرديفان شهرباني»

‌قانون وصول معادل يك و نيم درصد مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده به كشور براي شير و خورشيد‌سرخ ايران

قانون اجازه اجراي موقت لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت پس از تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين

قانون ترتيب پرداخت حقوق دوازده نفر كارشناسان آلماني فروشگاه فردوسي

قانون راجع به واگذاري شصت هزار متر از زمينهاي اوين به دانشگاه ملي

قانون بودجه سال 1342

قانون عضويت سازمان بنادر و كشتيراني در دفتر بين‌المللي هيدروگرافيك

قانون اجازه اجراي لايحه استخدام كشوري پس از تصويب كميسيون خاص مشترك مجلسين

‌قانون مربوط به قرارداد استخدام آقاي مهندس پل رمانويچ تبعه دولت لبنان

‌قانون راجع به استفاده افسران ژاندارمري از مزاياي آيين‌نامه ارتش شاهنشاهي

‌قانون مربوط به تهيه اوراق انتخابات بدون مناقصه

‌قانون اجازه انجام هزينه‌هاي ضروري و خريد وسائل و لوازم (‌وسائط نقليه) اصلاحات ارضي

‌قانون تأسيس اتاق صنايع و معادن ايران

‌قانون اجازه تأسيس مؤسسه خواربار و تغذيه ايران

‌قانون استخدام دو نفر كارشناس براي سازمان بنادر و كشتيراني

‌قانون مربوط به درآمد و هزينه شاگردان كلاسهاي اختصاصي بزرگسالان حرفه‌اي بانوان

‌قانون معافيت يك وسيله نقليه مهندس شورت (SCHWERT) از حقوق گمركي

‌قانون مربوط به اجازه پرداخت فوق‌العاده و حق‌الزحمه كاركنان اداره كل هواشناسي

قانون راجع به چاپ تمبر براي كمك به طرح نجات دنيا از گرسنگي

قانون راجع به معافيت حق انحصار و عوارض شهرداري قند و شكر و چاي سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي

لايحه ‌قانوني موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان راجع به سرويسهاي هوايي و بازرگاني مابين قلمرو‌دو دولت و ماوراء آنها

قانون بودجه سال 1344 كل كشور

قانون معافيت اتومبيلهاي مأمورين سياسي كشورهاي خارجي مقيم دربار شاهنشاهي از پرداخت حقوق و عوارض‌گمركي و سود بازرگاني

قانون راجع به معافيت پنج صندوق محتوي ميز و صندلي فلزي و لوازم مخصوص آزمايشگاهي بنگاه پاستور از حقوق و‌عوارض گمركي

قانون موافقتنامه بين ايران و جمهوري فرانسه راجع به سرويسهاي حمل و نقل بين قلمرو دو كشور

قانون موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت هند راجع به سرويسهاي حمل و نقل هوايي

قانون موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت متحده بريتانياي كبير و ايرلند شمالي راجع به سرويسهاي‌هواپيمايي بين قلمرو دو دولت و ماوراء آنها

قانون وام شماره 6 از سازمان عمران بين‌المللي آمريكا ‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب مي‌شود: [...ادامه]

‌قانون استخدام چهار نفر اتباع يونان براي انحصار دخانيات در سال 40ـ41 و 1342

قانون معافيت گمركي لوازم ساختماني دبيرستان بوشهر

قانون انتقال سازمان مرزباني و نگهبان مرزي به ژاندارمري كل كشور

لايحه قانوني اختيارات در مورد انضباط دانشجويان دانشگاه‌ها

قانون راجع به تشكيل دوره تربيت افسران روان سنج و متخصص روشهاي آزمايشي

قانون استفاده از ده نفر كارشناس خارجي براي پروژه‌هاي مختلف كشاورزي و دامپروري

قانون راجع به افسران و كاركنان اداره امور انتظامي‌راه‌آهن

قانون راجع به چاپ تمبر براي كمك به زلزله‌زدگان كشور

قانون نحوه مصرف كمك سال 39 آمريكا به ارتش و ژاندارمري كل كشور

قانون تشكيل دادگاه عالي انتظامي قضات ارتش

قانون الحاق دولت ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي براي وارد كردن لوازم تربيتي و علمي و فرهنگي

قانون انتشار اسناد خزانه

قانون موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت استراليا در خصوص سرويسهاي هواپيمايي مابين قلمرو دو دولت

موافقتنامه راجع به‌همكاري در امور تربيتي و علمي و فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري‌سوسياليستي فدراتيو يوگسلاوي

قانون مربوط به قراردادهاي وام شماره 97 (‌الف) و 97 (ب) و 97 از صندوق وامهاي عمراني آمريكا ‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب مي‌شود: [...ادامه]

قانون واگذاري وظائف اداره نظام وظيفه به وزارت كشور

قانون انحلال ضرابخانه شاهنشاهي و واگذاري وظائف آن به بانك مركزي ايران و اجازه واگذاري خانه‌هاي سازماني‌ضرابخانه به كارمندان واجد شرايط

قانون راجع به معافيت حق انبارداري و ديركرد تراكتورها و لوازم يدكي متعلق به اتحاديه شركت‌هاي تعاوني روستايي‌مراغه

قانون راجع به اجازه خريد لوازم فني مربوط به اجراي طرحهاي تحقيقاتي وزارت كشاورزي بدون رعايت تشريفات‌مناقصه

قانون راجع به الحاق يك تبصره به ماده 14 قانون ورود و اقامت اتباع بيگانه

‌قانون مربوط به لغو ماده 7 قانون اصلاح بعضي از مواد مربوط به تشكيلات دادگستري مصوب سال 1339

قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون كار

قانون اجازه تحصيل اعتبار براي تأمين قسمتي از هزينه‌هاي عمراني كشور

قانون بازرگاني شدن كارخانه باتري‌سازي ارتش

قانون راجع به معافيت اداره كل ثبت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني

قانون خدمت فني آقاي فردريش فايل مهندس شهرساز دولت جمهوري آلمان غربي

قانون قرارداد وامهاي شماره 65.5 ـ 65.6 ـ 65.7 ـ 65.8 به مبلغ يك ميليارد و پانصد و هشتاد و دو ميليون و بيست هزار ريال

قانون استخدام سه نفر كارشناس آلماني براي كارخانجات نساجي شاهي و بهشهر

قانون راجع به قرارداد بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري پاكستان مربوط به انتظامات مرزي ايران و پاكستان

‌قانون تشكيل سپاه ترويج و آباداني

قانون پرداخت چهار ميليون دلار وام به شركت ملي نفت ايران براي سرمايه‌گذاري در شركت نفت ايران ـ ايتاليا (‌سيريپSirip) ‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب مي‌شود: [...ادامه]

قانون قرارداد استخدامي آقاي ژوزف جيواني ريتسو (Goseph Giovani Ritso) تبعه ايتاليا و تمديد قرارداد مزبور

قانون اعزام هشت نفر دانشجو براي تحصيل در امور حسابداري خبره به انگلستان و پرداخت مخارج تحصيل آنان

قانون تعميم استفاده از آيين‌نامه مربوط به مناقصه ساختماني وزارت راه و راه‌آهن دولتي ايران

قانون مربوط به تعيين نحوه مصرف و افزايش بعضي از اعتبارات قانون بودجه اصلاحي 1343 كل كشور

قانون تحصيل مبلغ 73 ميليون دويچ مارك وام از دولت جمهوري آلمان غربي

قانون راجع به بدهي كارفرمايان خباز تهران و حومه و شهرستانهاي كرج و شهر ري و شميرانات بابت حق بيمه كارگران تا‌آخر شهريور 1341 ‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده و دو تبصره زير تصويب مي‌شود: [...ادامه]

قانون تأمين اعتبار براي پرداخت ترفيعات كارمندان و كمك به‌صندوق بازنشستگي

قانون راجع به اجازه استخدام 167 نفر پاسبانان بجاي پاسبان بازنشسته و اخراجي

قانون راجع به پرداخت حق كشف مواد مخدره غير مجاز

قانون الحاق دولت ايران به مؤسسه يكنواخت كردن حقوق خصوصي

قانون راجع به ماده واحده الحاقي به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

قانون معافيت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني نشانها و مدالهاي كار‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده‌ذيل تصويب مي‌شود:

قانون بودجه سال 1344 مجلس شوراي ملي

قانون راجع به موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي اردن

قانون اصلاح مواد اول و سوم قانون واگذاري امور بهداري به مردم‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342مواد ذيل تصويب مي‌شود:

قانون حمايت از صنايع داخلي كشور

قانون مربوط به تكميل ساختمانهاي فرهنگي و تعميرات مدارس ‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب مي‌شود: [...ادامه]

قانون واگذاري اراضي و ابنيه دولتي به مؤسسات خيريه و درماني و امدادي و فرهنگي و ورزشي بدون اخذ بها

قانون اجازه استخدام 4 نفر گوينده زبان عربي و 3 نفر گوينده زبان اردو ‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب مي‌شود: [...ادامه]

قانون واگذاري سهام بنگاه مستقل آبياري در شركت آبياري آذربايجان به شهرداري تبريز ‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب مي‌شود: [...ادامه]

قانون راجع به موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه

قانون موافقتنامه مربوط به وضع مزايا و مصونيتهاي سازمان پيمان مركزي ـ نمايندگان ملي و كارمندان بين‌المللي آن

قانون تملك آپارتمانها

‌قانون مربوط به پرداخت حق‌الكشف از محل سي ميليون ريال اعتبار رديف 88 بودجه سال 1340 كل كشور «مصوب 10/3/1343» ‌عمل دولت در مورد تصويبنامه مربوط به پرداخت حق‌الكشف از محل سي ميليون ريال [...ادامه]

‌قانون افزايش اعتبارات برنامه سوم

‌تصميم متخذه راجع به بودجه اختصاصي 50 درصد اضافه درآمد ثبت در سال 1341‌«مصوب 16/8/1343» (كميسيون بودجه)

‌قانون راجع به اجازه استخدام بيست نفر انباردار و تحويلدار براي وزارت دارايي«مصوب 18/8/1343»

‌قانون راجع به اجازه خريد لوازم فني مربوط به اجراي طرحهاي تحقيقاتي وزارت كشاورزي بدون رعايت تشريفات‌مناقصه«مصوب 1/11/1343»

‌اصلاح ماده 7 آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت چتربازي و پرسنل چتر باز نيروي زميني ارتش شاهنشاهي مصوب1339.2.21‌«مصوب 17/11/1343»

‌قانون اجازه تحصيل اعتبار براي تأمين قسمتي از هزينه‌هاي عمراني كشور «مصوب 6/12/1343»

‌قانون متمم بودجه سال 1340«مصوب 16/12/1343»

لايحه قانوني تأسيس دانشگاه پهلوي

قانون دريايي

لايحه قانوني اجازه مبادله قرارداد الحاقي به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب هفتم آبان ماه 1333

لايحه قانوني راجع به اجازه مبادله و اجراي پنج فقره قرارداد نفت

‌لايحه قانوني راجع به ارجاع كار قضايي در تهران و حومه مراكز استان به متقاضيان شغل قضايي كه در كميسيون مشترك‌دادگستري مجلسين رد شده است.

‌لايحه مربوط به تقسيم شهر تهران به‌هفت ناحيه شهرداري و سازمان و وظائف آنها «مصوب 2/10/1343» ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1342 طبق گزارش شهرداري تهران و بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌لايحه مربوط به تعيين عوارض بندري كشتيها و شناورهاي كمتر از 15 تن ظرفيت ‌ضميمه لايحه شماره 24472 ـ 19/10/1342 ‌شماره‌.5602 ت به تاريخ 26/4/1340 ‌هيأت وزيران در جلسه [...ادامه]

‌لايحه مربوط به تشكيل دفتر مطالعات صنعتي و معدني‌شماره‌.23880ت به تاريخ 28/6/1341 ‌وزارت بازرگاني ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 41.6.26 بنا به پيشنهاد [...ادامه]

‌لايحه مربوط به معافيت حقوق و عوارض گمركي و غير گمركي صفحات موسيقي كه توسط هيأت نمايندگي سازمان ملل‌متحد در ايران براي فروش به نفع پناهندگان وارد مي‌شود ‌شماره 1090 به تاريخ 24/10/1343 ‌وزارت اقتصاد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 42.1.19 بنا به [...ادامه]

‌لايحه مربوط به حقوق آقاي مولوي عبدالعزيز مدرس فقه حنفي زاهدان

‌لايحه مربوط به اضافه نمودن دو در هزار ماده 32 قانون اصلاح تعرفه گمركي‌شماره 5688 «تاريخ 9/4/1342» ‌وزارت اقتصاد ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1342.4.8 بنا به پيشنهاد شماره 13596 [...ادامه]

تصميم قانوني داير به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس ‌مجلس شوراي ملي به موجب ماده 46 قانون بانكي و پولي كشور مصوب [...ادامه]

تصميم متخذه راجع به بودجه اختصاصي 50 درصد اضافه درآمد ثبت در سال 1340

‌تصميم قانوني داير به انتخاب هيجده نفر جهت عضويت كميسيون خاص مشترك مجلسين براي رسيدگي به آيين‌نامه‌قانون اصلاحات ارضي «مصوب 19/3/1343» ‌مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم خرداد ماه يك هزار [...ادامه]

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر جهت عضويت هيأت عالي نظارت شركت ملي نفت «مصوب 5/8/1343» ‌مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه شنبه پنجم آبان ماه يك [...ادامه]

‌تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي اميرعباس هويدا نخست‌وزير ‌مجلس شوراي ملي در نتيجه استماع بيانات آقاي اميرعباس هويدا (‌نخست وزير) دائر [...ادامه]

‌اصلاح ماده 3 و الحاق مواد 4 و 5 و 6 به آيين‌نامه‌هزينه‌هاي قابل قبول «مصوب 18 فروردين 1335»مصوب 3/12/1343كميسيون قوانين دارايي مجلس شوراي ملي

‌تصميم متخذه داير به اجراي موقت آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي ملي تنظيمي به وسيله كميسيون منتخبه

‌تصميم متخذه كميسيون همكاري مجلسين‌به استناد قانون اعطاي اختيار به كميسيون همكاري مجلسين «‌مصوب 24 آذر ماه 1335» ‌كميسيون همكاري مجلسين به استناد قانون اعطاي اختيار به‌كميسيون همكاري مجلسين [...ادامه]

اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران «مصوب 25/9/1343» وزارت آب و برق ‌در اجراي بند (‌و) از ماده 1 قانون تأسيس وزارت [...ادامه]

اساسنامه سازمان تسليحات ارتش

‌اساسنامه سازمان مسكن«مصوب 24/3/1343» (‌كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)

‌اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي اصفهان ‌در اجراي بند (‌و) از ماده 1 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به‌نام شركت [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي فارس ‌در اجراي بند (‌و) از ماده 1 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به‌نام شركت [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي كرمان ‌در اجراي بند (‌و) از ماده 1 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به‌نام شركت [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي خراسان ‌در اجراي بند (‌و) از ماده 1 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به‌نام شركت [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي مازندران ‌در اجراي بند (‌و) از ماده 1 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به‌نام شركت [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي گيلان ‌در اجراي بند (‌و) از ماده 1 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به نام [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي آذربايجان ‌در اجراي بند (‌و) از ماده 1 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به‌نام شركت [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي كرمانشاه ‌در اجراي بند (‌و) از ماده 1 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به‌نام شركت [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي همدان و كردستان ‌در اجراي بند (‌و) از ماده 1 قانون تأسيس وزارت آب و برق شركتي به‌نام شركت [...ادامه]

آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ‌كميسيون خاص مشترك مجلسين

آئين‌نامه كمسيون عفو و بخشودگي براي اينکه در مقام اجراء قسمت دوم ماده 55 قانون مجازات عمومي در مورد تخفيف و [...ادامه]

آئين‌نامه سازمانهاي كارگري و كارفرمائي

نظر به ماده 276 قانون كيفر عمومي آئين‌نامه شماره‌گذاري و تهيه كارت وسائط نقليه موتوري كشاورزي به شرح زير تصويب و به موقع اجرا گذارده مي‌شود 1ـ منظور از وسائل نقليه موتوري کشاورزي مذکور در اين آئين‌نامه کليه وسائط [...ادامه]

آئين‌نامه آئين‌نامه انجمن حمايت زندانيان مرکز که طبق اجازه ماده 24 تصويب نامه شماره 2796 ـ 22/2/36 [...ادامه]

آئين‌نامه سازمان و وظايف ادارات اطلاعات و مطبوعات وزارتخانه‌ها و سازمان هاي دولتي هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/43 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات در اجراي قانون تاسيس اين [...ادامه]

آئين نامه اصلاحي نظر به ماده 485 قانون آئين‌دادرسي كيفري ماده 5 و ماده 19 آئين‌نامه اجراي حكم اعدام [...ادامه]

آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت دريانوردان و آب‌بازان نيروي دريايي شاهنشاهي

آيين‌نامه‌هاي خانه‌هاي سازماني ارتش

اصلاح مواد 32 و 33 و 34 و 37 آيين‌نامه فوق‌العاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و كارمندان نيروهاي مسلح‌شاهنشاهي و ژاندارمري ‌مواد 32 و 33 و 34 و 37 آيين‌نامه فوق‌العاده و هزينه سفر و ساير مزاياي [...ادامه]

آئين‌نامه متمم آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي مربوط به وسائل ساختماني و جاده‌سازينظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي قررات ذيل تصويب مي‌شود‌.

طرح اصلاحي ماده 39 آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي ماده 39 آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي مصوب سال 1318 به شرح زير [...ادامه]

آئين‌نامه مربوط به احداث خطوط راه آهن صنعتي و تجاري

‌اصلاح آيين‌نامه معاشها و حقوق مقامها«مصوب 29/1/1343» (‌كميسيون بودجه)

‌متمم آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت گارد تخصصي نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي«29/1/1343» (‌كميسيون بودجه)

‌آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي‌مصوب 9/8/1343 كميسيون بودجه

‌آيين‌نامه اجرايي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي (‌كه رد آن به تصويب مجلسين رسيده است) ‌وزارت كشاورزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 18/11/1341 [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/2/43 بنا به پيشنهاد شماره 1305/7 ن 1/2/43 وزارت کشور تصويب [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه 23/2/43 بنا به پيشنهاد شماره 537/7/6/2/43 وزارت دادگستري ماده دوم و تبصره [...ادامه]

وزارت آب و برق هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/3/1343 بنا به پيشنهاد شماره 40ـ9/3/43 وزارت آب [...ادامه]

وزارت آب و برق هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/1/43 بنا به پيشنهاد شماره 49ـ 15/1/43 وزارت آب و برق [...ادامه]

وزارت آب و برق هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/1/43 بنا به پيشنهاد شماره 87 24/1/43 [...ادامه]

وزارت آب و برق هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/2/43 بنا به پيشنهاد شماره 204ـ 6/2/43 وزارت [...ادامه]

وزارت آب و برق هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/2/43 بنا به پيشنهاد شماره 204 ـ 6/2/43 [...ادامه]

اساسنامه سازمان برق تهران هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/3/43 بنا به پيشنهاد شماره 441 مورخ [...ادامه]

تصوبينامه هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/7/43 بنا به پيشنهاد شماره 1083/د ب مورخ 6/7/43 سازمان برنامه [...ادامه]

- وزارت جنگ هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/5/1343 بنا به پيشنهاد شماره 6762/2405 ـ [...ادامه]

- وزارت کشاورزي هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/8/43 بنا به پيشنهاد شماره 19354/س‌ج23/7/43وزارت کشاورزي [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/8/1343 بنا به پيشنهاد شماره 5902 ـ س 15ـ8ـ4/43 وزارت كشور [...ادامه]

تصويب نامه‌هيئت وزيران شوراي عالي اداري كشور نظر به اينکه اسناد و مدارک و پروندهاي راکد فضاي قابل ملاحضه‌اي را در وزارتخانه‌ها و [...ادامه]

وزارت اطلاعات هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/12/43 بنا به پيشنهاد شماره 2628 ط م 43608 مورخ 5/8/43 [...ادامه]

- جناب آقاي نخست وزير تعقيب نامه شماره 18685 راجع به [...ادامه]

تبصره 4 اصلاحي بعضي از مواد قانون تشكيلات دادگستري مصوب اسفند ماه 38 ناظر به تبديل رتبه اداري ليسانسيه هاي قضائي دانشكده حقوق است كه در سال 1330 در وزارت دادگستري مشغول خدمت نبوده و نمي توانسته اند از مزيت مذكور در تبصره 4 قانون متمم سازمان وزارت دادگستري مصوب 35 استفاده نمايند. در موضوع تبديل رتبه كارمندان اداري وزارت دادگستري به قضائي و استنباط از تبصره 4 قانون [...ادامه]

امضاء ذيل سند عليه امضاء كننده دليل است. نظر به اين كه طبق ماده 1301 ق.م امضاي ذيل سند عليه امضاء كننده دليل است [...ادامه]

شرط مجهول مطابق شرط سوم اجاره نامه رسمي ..... خواهانها تعهد و قبول نموده اند در صورتي كه [...ادامه]

طلاق در دعوي زوجه بر زوج خود براي اثبات تحقق شرط طلاق از نظر عدم پرداخت نفقه [...ادامه]


روابط زیرمجموعه