عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 24 هفته دادگستري صفحه 366 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/9/15

شكايت تصرف عدواني پس از صدور دستور رفع مزاحمت، شكايت رفع مزاحمت عليه محكوم له دعوي تصرف عدواني


روابط زیرمجموعه