عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 17 هفته دادگستري صفحه 258 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/3/27

نظريّه بدون شماره ـ 1343/3/27 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه


روابط زیرمجموعه