عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ وزير دادگستري

آئين نامه اصلاحي

نظر به ماده 485 قانون آئين‌دادرسي كيفري ماده 5 و ماده 19 آئين‌نامه اجراي حكم اعدام مصوب 1307 بطريق زير اصلاح مي‌شود:


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه