عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 11 هفته دادگستري صفحه 157 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/2/8

تاريخ بهاي تركه از نظر معافيت از انتشار آگهي


روابط زیرمجموعه