عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5731
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/07/26
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/1/26
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/5/4

قانون اصلاح قانون دعاوي اشخاص عليه دولت مصوب مرداد 1336روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه