عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5776
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/09/24
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداري]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/8/13
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/8/21

‌قانون راجع به اصلاح تبصره ماده 3 قانون استخدام پرستار و ماما و كارمند فني مصوب 1338/12/12روابط زیرمجموعه