عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 12 هفته دادگستري صفحه 178 و 179 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/3/9

تعيين تكليف پرونده هاي متوقف و بلا اقدام در دادگاههاي مدني


روابط زیرمجموعه