عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5809
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/11/6
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه فوق شامل 12 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/12
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/9/2

قانون مربوط به قرارداد همكاريهاي فني در مورد هنرستانهاي تهران تبريز بين ايران و آلمان