عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 28 هفته دادگستري 54 و 55 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/10/9

آيا ورقه نكاحيه تنظم شده در خارج ، در كنسولگري ايران، سند رسمي لازم الاجرا است؟