عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6340
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1345/08/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/20
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/21

‌قانون افزايش اعتبارات برنامه سوم