عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

‌تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي اميرعباس هويدا نخست‌وزير

‌مجلس شوراي ملي در نتيجه استماع بيانات آقاي اميرعباس هويدا (‌نخست وزير) دائر به معرفي آقايان وزيران (‌طبق صورت ضميمه) و تعهد اجراي ‌برنامه دولت قبل پس از بحث و مذاكره در اطراف آن و با توجه به‌برنامه مزبور در جلسه روز يكشنبه يازدهم بهمن ماه 1343 به اكثريت 156 راي نسبت‌به دولت ايشان ابراز اعتماد نمود.
‌ رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
مقام رياست ـ نمايندگان محترم مجلس شوراي ملي
‌در اين موقع كه به فرمان اعليحضرت همايون شاهنشاه افتخار تشكيل دولت و خدمتگزاري به ملت عزيز ايران به اين جانب محول گرديده با استظهار و‌ اتكاء به توجهات و همكاريهاي ارزنده نمايندگان محترم ملت ايران براي تقديم برنامه دولت و معرفي همكاران خود در ساحت مقدس مجلس شوراي ‌ملي حضور يافته‌ام اجازه مي‌خواهم كه مقدمتاً عرايضم را با اين جمله شروع كنم كه ما خدمتگزاران مملكت با همان همكاران منصور و همان برنامه و ‌همان استظهار به‌ همكاريهاي بسيار ارزنده قوه مقننه ايران درراه به ثمر رساندن انقلاب شاه و ملت آماده خدمتگزاري گرديده و به مجلس شوراي ملي‌آمده‌ايم و اينك با كسب اجازه اعضاي دولت را به‌ساحت مقدس مجلس معرفي مي‌كنم:
‌جناب آقاي دكتر جمشيد آموزگار وزير بهداري
‌جناب آقاي عباس آرام وزير امور خارجه
‌جناب آقاي عطاء‌الله خسرواني وزير كار و امور اجتماعي
‌جناب آقاي دكتر علينقي عاليخاني وزير اقتصاد
‌تيمسار سپهبد اسمعيل رياحي وزير كشاورزي
‌جناب آقاي مهندس حسن شالچيان وزير راه
‌تيمسار سپهبد اسدالله صنيعي وزير جنگ
‌جناب آقاي دكتر منوچهر گودرزي
وزير مشاور و دبير كل شوراي عالي اداري كشور
‌جناب آقاي دكتر جواد صدر وزير كشور
‌جناب آقاي دكتر باقر عاملي وزير دادگستري
‌جناب آقاي دكتر محمود كشفيان وزير مشاور
‌جناب آقاي دكتر محمد نصيري وزير مشاور
‌جناب آقاي دكتر ناصر يگانه وزير مشاور و معاون پارلماني
‌جناب آقاي دكتر هادي هدايتي وزير آموزش و پرورش
‌جناب آقاي دكتر عبدالعلي جهانشاهي وزير مشاور
‌جناب آقاي دكتر هوشنگ نهاوندي وزير آباداني و مسكن
‌جناب آقاي مهندس منصور روحاني وزير آب و برق
‌جناب آقاي مهرداد پهلبد وزير فرهنگ و هنر
‌جناب آقاي مهندس فتح‌الله ستوده وزير پست و تلگراف و تلفن
‌تيمسار سرلشگر حسن پاكروان وزير اطلاعات
‌جناب آقاي جواد منصور وزير مشاور
‌جناب آقاي دكتر قاسم رضايي معاون نخست وزير
‌جناب آقاي دكتر غلامرضا نيك‌پي معاون نخست وزير
‌تيمسار سپهبد نعمت‌الله نصيري معاون نخست وزير و رييس
سازمان اطلاعات و امنيت كشور
‌امور وزارت دارايي را نيز شخصاً عهده‌دار خواهم بود. ضمناً به استحضار مي‌رساند كه معاونين پارلماني وزارتخانه‌ها كه در دولت منصور به مجلسين ‌معرفي گرديده بودند كماكان وظائف خود را انجام خواهند داد.
‌چنان كه نمايندگان محترم ملاحظه مي‌فرمايند اعضاي اين دولت همان اعضاي دولت منصور هستند و برنامه اين دولت نيز همان برنامه است كه‌ حسنعلي منصور نخست وزير شهيد در اواخر سال گذشته به مجلس شوراي ملي تقديم داشت كه به تصويب نمايندگان محترم مجلس رسيد.