عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5707
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/6/29
  • تعداد مواد:47
مصوبه‌‌ رئيس مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/5/3

آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب ‌كميسيون خاص مشترك مجلسين


روابــــط صریـــــــــح