عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/30
  • تعداد مواد:11
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/10/2
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/12/16

قانون تملك آپارتمانها


‌ماده 1 ـ مالكيت در آپارتمان‌هاي مختلف و محل‌هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو [...ادامه]

‌ماده 2 ـ قسمتهاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمتهايي از ساختمان است [...ادامه]

‌ماده 3 ـ حقوق هر مالك در قسمت اختصاصي و حصه او در قسمت‌هاي مشترك غير [...ادامه]

‌ماده 4 ـ حقوق و تعهدات و همچنين حصه‌هر يك از مالكين قسمتهاي اختصاصي از مخارج [...ادامه]

‌ماده 5 ـ انواع شركتهاي موضوع ماده 20 قانون تجارت كه به قصد ساختمان خانه و [...ادامه]

‌ماده 6 ـ چنانچه قراردادي بين مالكين يك ساختمان وجود نداشته باشد كليه تصميمات مربوط به [...ادامه]

‌ماده 7 ـ هرگاه يك آپارتمان يا يك محل كسب داراي مالكين متعدد باشد مالكين يا [...ادامه]

‌ماده 8 ـ در هر ساختمان مشمول مقررات اين قانون در صورتي كه عده مالكين بيش [...ادامه]

‌ماده 9 ـ هر يك از مالكين مي‌تواند با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات [...ادامه]

‌ماده 10 ـ هر كس آپارتماني را خريداري مي‌نمايد به نسبت مساحت قسمت اختصاصي خريداري خود [...ادامه]

‌ماده 11 ـ دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي اجرايي [...ادامه]

[امضاء] ‌قانون بالا مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره كه در تاريخ دوم [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح