عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5789
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/09/28
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/7/22

قانون مربوط به اجازه پرداخت فوق‌العاده سختي خدمت افسران و كارمندان مأمور خدمت در آسايشگاههاي مسلولينروابــــط صریـــــــــح