عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 17 هفته دادگستري صفحه 255 و 256 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/5/25

اجراي احكام محاكم خارجي در ايران


روابط زیرمجموعه