عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5889
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/23
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:قرارداد ضميمه فوق شامل 31 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/12/19
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/4/7

قانون راجع به قرارداد بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري پاكستان مربوط به انتظامات مرزي ايران و پاكستان