عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5664
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/5/7
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:مقاوله نامه ضميمه فوق شامل 14 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1342/11/9
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/17

قانون راجع به الحاق دولت ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 111 مربوط به تبعيض در امور استخدام و اشتغال