عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/2/17

[امضاء]

قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله‌نامه ضميمه است پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز پنجشنبه‌ هفدهم ارديبهشت ماه يك هزار‌ و سيصد و چهل و سه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي
‌قانون بالا در جلسه روز دوشنبه نهم دي ماه 1342 به تصويب مجلس سنا رسيده.