عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/2/17

مقاوله‌نامه شماره 111 مربوط به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال

‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار چهل و دومين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ 4 ژوئن 1958 در ژنو‌ منعقد ساخت.
‌پس از اتخاذ تصميم درباره پيشنهادات واصله كه به موضوع تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ارتباط داشت و چهارمين موضوع مذكور در‌جلسه كنفرانس را تشكيل مي‌داد تصويب نمود كه اين مقررات به صورت يك مقاوله‌نامه بين‌المللي تنظيم گردد.
‌و با توجه به اين كه اعلاميه فيلادلفي اعلام مي‌دارد كه كليه افراد بشر صرف‌نظر از نژاد و عقيده و جنسيت حق دارند كه ترقيات و پيشرفتهاي مادي و‌ معنوي خود را در عين آزادي و احترام با برخورداري از امنيت اقتصادي و تساوي احتمال موفقيت ارائه دهند.
‌در تاريخ 25 ژوئن 1958 اين مقاوله‌نامه را كه مقاوله راجع به تبعيض در امور مربوط به استخدام و اشتغال ناميده مي‌شود به تصويب رسانيد.

‌ماده 1 ـ 1 ـ از لحاظ اين مقاوله‌نامه (‌تبعيض) عبارت است از: [...ادامه]

‌ماده 2 ـ هر يك از دولتهاي عضو كه اين مقاوله‌نامه را تصويب نموده است مقيد [...ادامه]

‌ماده 3 ـ هر يك از دول عضو كه مقررات اين مقاوله‌نامه درباره وي قابل اجرا [...ادامه]

‌ماده 4 ـ اقداماتي كه عليه شخص معيني كه انفراداً مورد سوء‌ظن واقع شده است و [...ادامه]

‌ماده 5 ـ 1ـ مقررات مخصوص مربوط به حمايت و تعاون كه ضمن مقاوله‌نامه‌ها يا [...ادامه]

‌ماده 6 ـ هر يك از دولت‌هاي عضو كه اين مقاوله‌نامه را تصويب مي‌نمايد موظف است [...ادامه]

‌ماده 7 ـ تصويب رسمي اين مقاوله‌نامه به مدير كل دفتر بين‌المللي كار اعلام و از [...ادامه]

‌ماده 8 ـ 1 ـ تنها آن عده از دولت‌هاي عضو كه الحاق آنان به [...ادامه]

‌ماده 9 ـ 1 ـ هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاوله‌نامه ملحق [...ادامه]

‌ماده 10 ـ 1 ـ مدير كل دفتر بين‌المللي كار ثبت كليه اعلاميه‌هاي مربوط به [...ادامه]

‌ماده 11 ـ مدير كل دفتر بين‌المللي كار به منظور ثبت طبق مفاد ماده 102 اساسنامه [...ادامه]

‌ماده 12 ـ هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار هر بار كه لازم بداند گزارشي درباره [...ادامه]

‌ماده 13 ـ 1 ـ در صورتي كه كنفرانس مقاوله‌نامه جديدي مبني بر تجديد‌نظر در [...ادامه]

‌ماده 14 ـ متن فرانسه و انگليسي اين مقاوله‌نامه‌ هر دو رسميت دارند متن فوق متن [...ادامه]

[امضاء] متن مقاوله‌نامه فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و 14 ماده است ضميمه [...ادامه]