عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 28 هفته دادگستري صفحه 54 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/10/22

اعطاي نيابت قضائي به دادگاههاي بيگانه