عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5682
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/5/31
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/5/3
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/5/4

قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه