عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 17 هفته دادگستري صفحه 256 و 257 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/4/31

اجراي حكم پژوهشي، اجراي حكم بدوي در صورت رد دادخواست پژوهشي


روابط زیرمجموعه