عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/13
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/19

‌تصميم قانوني داير به انتخاب هيجده نفر جهت عضويت كميسيون خاص مشترك مجلسين براي رسيدگي به آيين‌نامه‌قانون اصلاحات ارضي

«مصوب 1343/3/19»
‌مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و سه شمسي به استناد تبصره يك قانون مربوط به "‌اجازه اجراء‌آيين‌نامه قانون اصلاحات ارضي پس از تصويب كميسيون مشترك مجلسين" آقايان:
1 ـ ابوالقاسم پاينده 2 ـ مهندس آصفي 3 ـ دكتر صاحب قلم 4 ـ مهندس اسمعيل انصاري 5 ـ ملك‌زاده آملي 6 ـ دكتر نجيمي 7 ـ مهندس برومند 8ـ كيهان يغمايي ـ 9 ـ سرهنگ حسيني 10 ـ رامبد 11 ـ دكتر اسفندياري 12 ـ بدرصالحيان 13 ـ مهندس رياحي 14 ـ شيخ‌الاسلامي 15 ـ دكتر‌معتمد وزيري 16 ـ هاشم جاويد 17 ـ علي اكبر رهبر 18 ـ مهندس پرويز بهبودي را به عضويت كميسيون مزبور براي رسيدگي به‌آيين‌نامه قانون ‌اصلاحات ارضي انتخاب نموده است.


روابــــط صریـــــــــح