عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5689
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/6/7
  • تعداد مواد:18
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1343/3/6

لايحه قانوني تأسيس دانشگاه پهلوي


‌ماده 1 ـ تحت توجهات و به رياست عاليه اعليحضرت همايون شاهنشاه محمدرضا‌شاه پهلوي دانشگاهي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ هدف اين دانشگاه تعليم و ترويج و نشر علوم و فنون و [...ادامه]

‌ماده 3 ـ دانشگاه پهلوي داراي شخصيت حقوقي است.

‌ماده 4 ـ كليه امور علمي و فني و آموزشي و مالي و اداري و [...ادامه]

‌ماده 5 ـ هيأت امناي دانشگاه پهلوي تشكيل مي‌شود از: 1 ـ وزير [...ادامه]

‌ماده 6 ـ يك سوم اعضاي انتخابي اولين هيأت امناء در پايان سال دوم و [...ادامه]

‌ماده 7 ـ هيأت امناء نماينده قانوني دانشگاه است و داراي اختيارات ذيل خواهد بود: [...ادامه]

‌ماده 8 ـ رييس دانشگاه پهلوي به پيشنهاد هيأت امناء و تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه [...ادامه]

‌ماده 9 ـ شنامه‌هاي دانشگاه پهلوي ارزش قانوني معادل با دانشنامه‌هاي دانشگاههاي دولتي دارد مشروط [...ادامه]

‌ماده 10 ـ هيأت امناء موظف است همه‌ساله گزارش جامعي از شرح اقدامات سال گذشته از [...ادامه]

‌ماده 11 ـ دانشگاه داراي هيأتي به نام هيأت آموزشي است كه مسئوليت امور آموزشي [...ادامه]

‌ماده 12 ـ هيأت آموزشي تشكيل مي‌شود از معلمان تمام وقت دانشگاه كه به پيشنهاد [...ادامه]

‌ماده 13 ـ اعضاي هيأت آموزشي را نمي‌توان از شغل و امتيازات خود محروم كرد [...ادامه]

‌ماده 14 ـ اعضاي هيأت آموزشي در نحوه تدريس و تحقيقات علمي و نشر و تقرير [...ادامه]

‌ماده 15 ـ استخدام دانشمندان طبق قرارداد به صورت غيرتمام وقت براي تدريس و تحقيق [...ادامه]

‌ماده 16 ـ هيأت امناي دانشگاه پهلوي موظف است هر سال ميزان اعتبارات لازم را [...ادامه]

‌ماده 17 ـ وزارت فرهنگ همه‌ساله اعتبار متناسب با احتياجات دانشگاه با توجه به درآمدهايي [...ادامه]

‌ماده 18 ـ پس از تشكيل دانشگاه پهلوي دانشگاه شيراز منحل و كليه امور و [...ادامه]

[امضاء] رييس مجلس شوراي ملي رييس مجلس سنا [...ادامه]