عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5392
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/12/13
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/8/17
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/8/9

قانون بودجه سال 1341 كل كشور


‌ماده واحده ـ بودجه سال 1341 كل كشور (‌وزارتخانه‌ها ـ بنگاهها ـ شركتها ـ مؤسسات دولتي) را اعم از [...ادامه]

[پيوست] قسمت اول : درآمد 1 ـ شرح درآمد عمومي درآمد اختصاصي جمع كل   الف: درآمدهاي عمومي:   ماليات مستقيم                                             وزارت دارائي 4800000000   4800000000   ماليات غير مستقيم                                         [...ادامه]

ضميمه (1) اصلاح بودجه تفصيلي سال 1341 وزارت دادگستري وزارت دادگستري مجاز است مبلغ شش ميليون ريال از اعتبار [...ادامه]

ضميمه (2) اصلاح بودجه تفصيلي سال 1341 وزارت صنايع و معادن وزارت صنايع و معادن مجاز است كه مبلغ [...ادامه]

ضميمه (3) اصلاح بودجه تفصيلي سال 1341 وزارت جنگ وزارت جنگ مجاز است كه مبلغ 125034150 ريال از اعتبار [...ادامه]

ضميمه (4) اصلاح بودجه تفصيلي سال 1341 سازمان بنادر و كشتيراني سازمان بنادر و كشتيراني مجاز است مبلغ [...ادامه]

ضميمه (5) اصلاح بودجه تفصيلي سال 1341 بنگاه شيميائي بنگاه شيميائي مجاز است مبلغ هفتاد هزار ريال از اعتبار [...ادامه]

ضميمه (6) اصلاح بودجه تفصيلي سال 1341 اداره كل ثبت احوال اداره كل ثبت احوال مجاز است مبلغ [...ادامه]

ضميمه (7) اصلاح بودجه تفصيلي سال 1341 ژاندارمري كل كشور ژاندارمري كل كشور مجاز است مبلغ دو ميليون ريال [...ادامه]

ضميمه (8) اصلاح بودجه تفصيلي سال 1341 ژاندارمري كل كشور ژاندارمري كل كشور مجاز است كه مبلغ سه ميليون [...ادامه]

[امضاء] قانون بالا مشتمل بر يك ماده و شصت و شش تبصره و هشت ضميمه كه لايحه [...ادامه]