عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/30
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/10/2
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/12/2

قانون راجع به بدهي كارفرمايان خباز تهران و حومه و شهرستانهاي كرج و شهر ري و شميرانات بابت حق بيمه كارگران تا‌آخر شهريور 1341

‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده و دو تبصره زير تصويب مي‌شود: