عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 21 هفته دادگستري صفحه 320 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/8/12

اقامه دعوي عليه شهرداري مبني بر الزام به صدور پروانه احداث ساختمان


روابط زیرمجموعه