عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5642
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/4/9
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1342/11/7
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/8

قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه