عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:15
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون بودجه در تاریخ 1343/8/9

‌آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت كادر تخصصي نيروي هوايي ارتش شاهنشاهي

‌مصوب 1343/8/9 كميسيون بودجه

‌ماده 1 ـ با توجه به ماده 66 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب سي‌ام تير [...ادامه]

‌ماده 2 ـ ميزان فوق‌العاده سختي خدمت هوايي افسران به شرح زير تعيين مي‌گردد: [...ادامه]

‌ماده 3 ـ ميزان فوق‌العاده سختي خدمت هوايي درجه‌داران به شرح زير تعيين مي‌گردد: [...ادامه]

‌ماده 4 ـ درجه مهارت نهايي افسران و همچنين مهارت تخصصي درجه‌داران به موجب مقرراتي [...ادامه]

‌ماده 5 ـ ميزان فوق‌العاده سختي خدمت هوايي دانشجويان و هنرجويان و هنرآموزان نيروي هوايي [...ادامه]

‌ماده 6 ـ منظور از حقوق درجه و حقوق مبناي مذكور در اين آيين‌نامه عبارت [...ادامه]

‌ماده 7 ـ خلبان و ناوبراني كه سوابق خدمت پروازي (‌متوالي و يا متناوب) و [...ادامه]

‌ماده 8 ـ براي امكان استفاده از فوق‌العاده سختي خدمت هوايي حداقل مدت پرواز در [...ادامه]

‌ماده 9 ـ افسران و درجه‌داران (‌به استثناي مشمولين مقررات ماده 5 اين آيين‌نامه) كه به [...ادامه]

‌ماده 10 ـ صدور اخطار كتبي از طرف فرمانده هنگ مربوطه يا مقام معادل آن [...ادامه]

‌ماده 11 ـ به كاركنان رشته‌هاي تخصصي كه در اثر سوانح ناشي از خدمت هوايي [...ادامه]

‌ماده 12 ـ خلبانان خارج از سازمان نيروي هوايي در صورتي كه با موافقت و [...ادامه]

‌ماده 13 ـ فوق‌العاده سختي خدمت هوايي افسران و درجه‌داران در مدت انتظار خدمت و [...ادامه]

‌ماده 14 ـ براي استفاده از فوق‌العاده سختي خدمت هوايي طبقه‌بندي هواپيما و پرسنل و همچنين [...ادامه]

‌ماده 15 ـ اين آيين‌نامه از تاريخ تصويب به موقع اجراء گذاشته شده و از [...ادامه]

[امضاء] ‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر 15 ماده و 17 تبصره و 2 جدول در [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه