عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5828
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/11/29
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداري]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/2

قانون تبادل كارمندان فني بين مركز تحقيقات علمي بيماريهاي واگير بيمارستان كلود برنارد (Claude Bernard) دانشكده‌پزشكي پاريس و بخش تحقيقاتي بيماريهاي واگير بيمارستان فيروزآبادي