عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5876
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/6
  • تعداد مواد:194
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 كمسيون مشترك مجلسين در تاریخ 1343/6/29

قانون درياييروابــــط صریـــــــــح