عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/12/16
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/12/5

‌قانون متمم بودجه سال 1340

«مصوب 1343/12/16»