عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5604
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/2/26
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/2/43 بنا به پيشنهاد شماره 1305/7 ن 1/2/43 وزارت کشور تصويب نموده که‌.


روابط زیرمجموعه