عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5810
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/11/7
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1342/9/2
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/9/15

قانون مربوط به اجازه فروش پنجاه‌هكتار از اراضي كرج به سازمان اردوهاي كار