عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 27 هفته دادگستري صفحه 40 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/11/18

تقويم مجدد مال غيرمنقول كه هنگام تامين خواسته تقويم گرديده