عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ رئيس مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/8/16

تصميم متخذه راجع به بودجه اختصاصي 50 درصد اضافه درآمد ثبت در سال 1340