عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/12/2
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1344/3/11

‌لايحه مربوط به حقوق آقاي مولوي عبدالعزيز مدرس فقه حنفي زاهدان