عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5828
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/11/29
  • تعداد مواد:15
  • دستگاه مجری:[وزارت اطلاعات]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1343/3/18

آئين‌نامه سازمان و وظايف ادارات اطلاعات و مطبوعات وزارتخانه‌ها و سازمان هاي دولتي

هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/3/43 بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات در اجراي قانون تاسيس اين وزارتخانه آئين‌نامه زير را براي سازمان و وظايف ادارات اطلاعات و مطبوعات وزارتخانه‌ها سازمان هاي دولتي تصويب کرد‌.


روابــــط صریـــــــــح