عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5634
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/3/31
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين در تاریخ 1343/2/19

قانون راجع به استخدام قضات و شرايط كارآموزي

‌ماده 1 ـ از تاريخ تصويب اين قانون شرايط ورود به خدمت قضايي به قرار زير است: 1 ـ تابعيت اصلي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ از تاريخ تصويب اين قانون داوطلبان خدمات قضايي وقتي به تصدي مشاغل [...ادامه]

‌ماده 3 ـ آيين‌نامه انتخاب داوطلبان مشاغل قضايي را از طريق مسابقه وزارت دادگستري تنظيم [...ادامه]

‌ماده 4 ـ اشخاص زير در صورتي كه واجد شرايط مقرر در ماده اول اين [...ادامه]

‌ماده 5 ـ به كساني كه براي ورود به دوره كارآموزي قضايي انتخاب شده‌اند مقرري [...ادامه]

‌ماده 6 ـ مدت كارآموزي كساني كه به خدمت قضايي پذيرفته شده‌اند جزو مدت خدمت [...ادامه]

‌ماده 7 ـ شرط تثبيت رتبه قضايي كساني كه با پايه 5 قضايي استخدام مي‌شوند [...ادامه]

‌ماده 8 ـ كساني كه واجد شرايط ورود به خدمت قضايي هستند وقتي به خدمت [...ادامه]

‌ماده 9 ـ وزارت دادگستري مي‌تواند از وجود كارمندان ليسانسيه داراي پايه اداري كه در وزارت [...ادامه]

‌ماده 10 ـوزارت دادگستري مأمور اجراي اين قانون است.

[امضاء] ‌چون به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 تصويب‌نامه شماره 7354ـ7/5/1342 مربوط به استخدام [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح