عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:2
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون بودجه در تاریخ 1343/1/29

‌اصلاح آيين‌نامه معاشها و حقوق مقامها

«مصوب 1343/1/29» (‌كميسيون بودجه)