عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 21 هفته دادگستري صفحه 322 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/6/19

اتيان سوگند از طرف گواهان و مسجلين


روابط زیرمجموعه