عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5712
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/07/4
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/25
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/4/2

قانون راجع به اصلاح ماده به اصلاح ماده 9 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب 14 خرداد ماه 1339 كميسيون مشترك‌دارايي مجلسينروابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه