عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ وزير مشاور

-

وزارت جنگ
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1343/5/27 بنا به پيشنهاد شماره 6762/2405 ـ 1343/4/17 وزارت جنگ و به استناد ماده 425 قانون دادرسي كيفري ارتش تصويب نمودند كه دادستاني ارتش براي اجراي احكام دادگاههاي نظامي در قسمت محكوميت نقدي مي‌تواند از طريق اداره حقوقي و قضايي وزارت جنگ با معرفي اموال منقول يا غيرمنقول محكوم عليه تقاضا نمايد كه عمليات اجرائي به وسيله ادارات اجراء ثبت براساس مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي به عمل آيد و ادارات مزبور مكلف به انجام اين تقاضا مي‌باشد.
اصل تصويب نامه در دفتر نخست وزير است.


روابــــط صریـــــــــح