عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5697
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/6/17
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/28
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/4

قانون مربوط به بخشودگي آقاي غلامحسين شريفيان از پرداخت خسارت دير كرد بدهي شركت روستايي سابق