عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5879
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/9
  • تعداد مواد:27
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/10/30
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/11/1

قانون انتشار اسناد خزانه


‌ماده 1 ـ به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود اوراق بهاداري به نام اسناد خزانه بر [...ادامه]

‌ماده 2 ـ صدور اسناد خزانه تدريجي و بر حسب احتياج به پيشنهاد وزارت دارايي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ اسناد خزانه كلاً بي‌نام و در وجه حامل قابل پرداخت [...ادامه]

‌ماده 4 ـ اسناد خزانه به امضاي وزير دارايي و خزانه دار‌كل صادر مي‌شود.

‌ماده 5 ـ به اسناد خزانه شش درصد بهره در سال تعلق مي‌گيرد.

‌ماده 6 ـ اسناد خزانه به قطعات ده‌هزار ريالي خواهد بود.

‌ماده 7 ـ پرداخت بها و بهره اسناد خزانه مشمول مرور زمان نيست صاحب سند [...ادامه]

‌ماده 8 ـ به مدت بعد از سررسيد به اسناد خزانه بهره تعلق نمي‌گيرد مگر [...ادامه]

‌ماده 9 ـ بهره اسناد خزانه موضوع اين قانون از پرداخت هرگونه ماليات معاف است [...ادامه]

‌ماده 10 ـ اسناد خزانه قابل خريد و فروش است و كليه ادارات دارايي موظف [...ادامه]

‌ماده 11 ـ كليه صندوقهاي دولتي كه وجوهي به عنوان سپرده نقدي نگاهداري مي‌نمايند موظف هستند [...ادامه]

‌ماده 12 ـ سپرده‌هايي كه براي شركت در مناقصه و يا مزايده و يا هر [...ادامه]

‌ماده 13 ـ شركتهاي بيمه داخلي و نمايندگي مؤسسات بيمه‌هاي خارجي كه مجاز براي انجام [...ادامه]

‌ماده 14 ـ شركتهاي بيمه داخلي و نماينده مؤسسات بيمه‌هاي خارجي كه مجاز به انجام معاملات [...ادامه]

‌ماده 15 ـ سازمان بيمه‌هاي اجتماعي و يا ساير سازمانهايي كه بعداً به منظور انجام [...ادامه]

‌ماده 16 ـ كليه مؤسسات خصوصي و يا دولتي كه صندوق بازنشستگي دارند و يا براي [...ادامه]

‌ماده 17 ـ اشخاصي كه موظف به داشتن وجه تضميني در سازمانها و ادارات دولتي [...ادامه]

‌ماده 18 ـ شوراي پول و اعتبار در اجراء ماده 67 قانون بانكي و پولي كشور [...ادامه]

‌ماده 19 ـ حساب بهره اسناد خزانه بين خريدار و فروشنده تصفيه مي‌شود و ارتباطي با [...ادامه]

‌ماده 20 ـ منظور از بانكهاي مندرج در اين قانون بانكهايي هستند كه با وزارت دارايي [...ادامه]

‌ماده 21 ـ براي انجام معاملات اسناد خزانه كارمزدي به بانكها پرداخت خواهد شد. [...ادامه]

‌ماده 22 ـ مقصود از سازمانهاي دولتي موظف به اجراي اين قانون كليه مؤسسات دولتي اعم [...ادامه]

‌ماده 23 ـ براي نظارت در اداره اسناد خزانه‌هيأتي مركب از معاون وزارت دارايي ـ رييس [...ادامه]

‌ماده 24 ـ وجوه حاصله از فروش اسناد خزانه براي امور عمراني و توليدي يا افزايش [...ادامه]

‌ماده 25 ـ وزارت دارايي هرساله بهره اسناد خزانه را در بودجه دولت منظور و پرداخت [...ادامه]

‌ماده 26 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون به وسيله‌هيأت مذكور در ماده 23 تهيه و بعد [...ادامه]

‌ماده 27 ـ خزانه داري كل در پايان هر سه ماه ميزان اسناد منتشره خزانه را [...ادامه]

[امضاء] ‌قانون بالا مشتمل بر بيست و هفت ماده و يك تبصره كه لايحه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح