عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5713
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/07/5
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/20
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/28

قانون مربوط به خريد (‌كامل بك) (Camel back) از شركت بي.‌اف.‌گودريچ ايران