عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 254 ـ 3/43 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/10/2
شماره 25 هفته دادگستري صفحه 7

نظريّه 254 ـ 3/43 ـ 1343/10/2 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه


روابط زیرمجموعه