عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5654
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/4/25
مصوبه‌‌ هيئت وزيران

وزارت آب و برق

هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/2/43 بنا به پيشنهاد شماره 204 ـ 6/2/43 وزارت آب و برق و موافقت شماره 1744ـ 7/2/43 وزارت کشور و شهرداري تهران به استناد ماده 2 قانون تاسيس وزارت آب و برق تصويب نمودند که وظائف و اختيارات وزارت کشور و شهردار
تهران در بنگاه برق تهران به وزارت آب و برق و وزير آب و برق واگذار شود‌.


روابــــط صریـــــــــح