عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5684
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/6/2
  • تعداد مواد:14
  • دستگاه مجری:[وزارت اقتصاد]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/19
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/6

قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه‌هاي كشور


‌ماده 1 ـ از تاريخ تصويب اين قانون هيأتي به نام "‌هيأت حمايت از صنايع" [...ادامه]

‌ماده 2 ـ در هر يك از موارد ذيل كه منتهي به تعطيل كارخانه شود [...ادامه]

‌ماده 3ـ در مواردي كه براي وصول وجوه عمومي‌كه به عنوان وام صنعتي يا [...ادامه]

‌ماده 4 ـ در كليه موارد مذكور در اين قانون اعم از اين كه مربوط [...ادامه]

‌ماده 5 ـ در دوره اداره موقت هيچگونه اقدامي‌كه موجب تعطيل كارخانه بشود بدون موافقت هيأت [...ادامه]

‌ماده 6 ـ استفاده از محصول يا درآمد نقدي كارخانه براي پرداخت ديون سابق در مورد [...ادامه]

‌ماده 7 ـ هيأت حمايت از صنايع در موارد مذكور در اين قانون مي‌تواند با مؤسسه [...ادامه]

‌ماده 8 ـ در صورتي كه‌هيأت ظرف شش ماه از تاريخ شروع به اداره موقت به [...ادامه]

‌ماده 9 ـ پايان دوره اداره موقت هر يك از كارخانه‌هاي مشمول اين قانون در هر [...ادامه]

‌ماده 10 ـ در تمام موارد مذكور در ماده قبل هيأت موقعي اقدام به‌‌تحويل دادن [...ادامه]

‌ماده 11 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون به وسيله وزارتين اقتصاد و كار و خدمات اجتماعي [...ادامه]

‌ماده 12 ـ مقررات اين قانون ناقض قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي نخواهد بود و در [...ادامه]

‌ماده 13 ـ از تاريخ تصويب اين قانون قوانيني كه مغاير با اين قانون مي‌باشد قابل [...ادامه]

‌ماده 14 ـ وزارت دادگستري ـ وزارت اقتصاد ـ وزارت كار و خدمات اجتماعي مأمور اجراي [...ادامه]

[امضاء] ‌قانون بالا كه مشتمل بر 14 ماده است پس از تصويب مجلس سنا [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح